Fundacje i stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
Zaliczamy do nich osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotom już istniejącym, jak i podmiotom będącym dopiero w fazie organizacji.

Wybrane zagadnienia

  • zakładanie i rejestracja organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, etc.);
  • opracowywanie dokumentacji organizacji pozarządowej (statuty, uchwały, regulaminy, protokoły, etc.);
  • zmiany statutu i składu organów organizacji pozarządowej;
  • pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowej;
  • obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowej;
  • uzyskanie statusu OPP;
  • zakończenie działalności organizacji pozarządowej.