Fundusze unijne

Tematyka związana z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej to także nam znany obszar, na gruncie którego działamy na rzecz beneficjentów.

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy instytucja pośrednicząca uznaje jakiś wydatek projektu za koszt niekwalifikowalny, co wiąże się z koniecznością składania dodatkowych wyjaśnień, popartych odpowiednią argumentacją, aby przeciwdziałać skutkom w postaci konieczności zwrotu otrzymanych środków.

Wybrane zagadnienia

  • weryfikacja dokumentacji związanej z prawidłową realizacją projektu;
  • ocena przesłanek uznania określonych wydatków za wydatki niekwalifikowalne;
  • składanie wyjaśnień do instytucji pośredniczących;
  • zgłoszenie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej;
  • odwołanie od decyzji zobowiązującej do zwrotu środków;
  • odmowa przyznania dofinansowania – protest, skarga do WSA.