Postępowanie administracyjne

Prawo administracyjne to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące zespół norm o charakterze materialnym, regulujące relacje na linii jednostka – organ władzy publicznej.
Sprawy administracyjne to sprawy życia codziennego, z którymi mierzą się osoby fizyczne i przedsiębiorcy.

BSK Legal oferuje pomoc prawną w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych różnego rodzaju.

Wybrane zagadnienia

  • przygotowywanie wniosków do organów administracji;
  • dostęp do informacji publicznej;
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej;
  • odwołanie od decyzji organów I instancji;
  • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
  • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • obsługa jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.